Новости

Анонс исследования о неравенстве в образовании

Анонсы
По официальным данным на 2019 год, в казахстанских школах на один компьютер приходится по 11 учеников. В Таджикистане же этот показатель равен 19-ти, а в соседнем Узбекистане на один компьютер приходится целых 33 учащихся. Так же неутешительно обстоит ситуация и в Кыргызстане, где, по официальным данным на 2018 год, только у 27% домохозяйств имеется компьютер или планшет. Исследователи из стран Центральной Азии объединились, чтобы изучить, как региональные системы образования адаптируются к условиям пандемии и дистанционному обучению.

Вопрос неравенства в доступе к образованию поднимался и раньше, но дистанционное обучение вкупе со слабыми цифровыми навыками учителей и учеников заставляет нас взглянуть на эту проблему с новой стороны. Мы можем с уверенностью предполагать, что с каждым новым днем “дистанционки” уровень неравенства в доступе к образованию в регионе будет только расти. По оценкам Всемирного Банка, в наиболее уязвимом положении оказались учащиеся из малоимущих семей, из отдаленных районов, меньшинств и лица с особыми потребностями. 

Несмотря на актуальность данного вопроса, в регионе Центральной Азии недостаточно представлено экспертное мнение, основанное на анализе ситуации и коллаборации. Команда казахстанских исследователей ОФ «PaperLab» инициировала трансграничный проект по оценке роли и эффективности мер, принимаемых правительствами Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в обеспечении доступа к образованию. 

Страновые эксперты намерены в каждом случае выявить слабые и сильные стороны в переходе к условиям постпандемии и усилить дискуссию относительно взаимосвязи между доступом к образованию и уровнем экономического неравенства в регионе.

В рамках проекта планируется разработать методологию Индекса неравенства доступа к образованию. Он позволит не только сравнивать страны между собой, но и наглядно демонстрировать отстающие сферы, к которым необходимо привлекать внимание лиц, принимающих решения.

Проект «Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии: от измерения проблемы к изменениям политик» реализуется при поддержке Фонда Сорос-Казахстан. Содержание исследовательской работы отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения Фонда. Медиапартнером проекта выступает Международный центр журналистики MediaNet.

Дополнительную информацию можно получить у Снежаны Цой: +77078108464, snezhana.tsoy@medianet.kz

Пресс-релиз по Кыргызстану можно увидеть здесь.
Пресс-релиз по Узбекистану можно увидеть здесь.
Пресс-релиз по Таджикистану можно увидеть здесь.


Ресми дерек бойынша, 2019 жылы Қазақстан мектептеріндегіі 1 компьютерге 11 оқушыдан келеді екен. Тәжікстанда бұл көрсеткіш 19-ға тең, ал көршілес Өзбекстанда бір компьютерге 33 оқушыдан келеді. Жағдай Қырғызстанда да көңіл көншітпейді: онда 2018 жылғы ресми мәліметтер бойынша отбысылардың тек 27% -ында ғана компьютер немесе планшет болған. Орталық Азия елдеріндегі зерттеушілер аймақтағы қашықтан оқыту мен білім жүйесін пандемия жағдайына бейімдеуді зерттеу мақсатында біріккенін хабарлайды.

Білім берудегі теңсіздік мәселесі бұрын да көтерілген, бірақ қашықтан оқу мен мұғалімдер мен оқушылардың цифрлы сауатының төмендігі бізді бұл мәселеге жаңа қырынан қарауға мәжбүр етеді. Қашықтан оқудың әрбір жаңа күні аймақтағы білім беру теңсіздігі деңгейінің өсуіне алып келеді деп сеніммен айта аламыз. Дүниежүзілік банк бағалауы бойынша, қауіпті жағдайларда аз қамтылған, алыс аудандардағы, ерекше күтімді қажет ететін топтар қалды. Оның себебі айтпаса да белгілі. 

Мәселенің өзектілігіне қарамастан, Орталық Азия эксперттерінің сараптамасы және біріккен жұмысы негізіндегі пікірлері толыққанды қамтылмайды. PaperLab Қоғамдық қорының зерттеушілер командасы Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан үкіметтерінің қабылдап жатқан шараларының тиімділігі мен рөлін бағалау бойынша трансшекаралық жобаны бастады. 

Әр елдегі сарапшылар постпандемия өтпелі кезеңіндегі мықты және әлсіз тұстарды анықтай отырып, аймақтағы экономикалық теңсіздік пен білім берудегі қолжетімділіктің байланысы жөніндегі пікірталасты арттырады деп күтілуде. 

Жоба аясында Білім берудегі теңсіздік индексі әдіснамасын жасау жоспарлануда. Ол аймақ елдерін бір-бірімен салыстыруды ғана емес, артта қалған салаларды анық көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, шешім қабылдайтын тұлғалардың назарын аталмыш проблемаға аудартуға тырысады. 

«Орта Азия елдеріндегі білім теңсіздігінің жаңа қырлары: мәселені зерттеу және білім саясатын өзгерту» жобасы Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен жүзеге асырылады. Зерттеудің мазмұны авторлардың көзқарасын білдіреді және Қор көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Жобаның медиасеріктесі – MediaNet Халықаралық журналистика орталығы. 


Толық ақпаратты алу үшін байланыс деректері: Снежана Цой: +77078108464, snezhana.tsoy@medianet.kz

Қырғызстан жайлы пресс-релизді осында көре аласыз.
Өзбекстан жайлы пресс-релизді осында көре аласыз. 
Тәжікстан жайлы пресс-релизді осында көре аласыз.